Lente Deal: Val nog voor de zomer 5kg af en wordt slanker, strakker & fitter. Zowel personal training op locatie als online coaching mogelijk. 

Ben jij al klaar voor der zomer? Waar wacht je nog op, let’s go! 

Algemene Voorwaarden

The Health Ambition staat ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 83731997. The Health Ambition is gericht op het coachen van personen naar een gezonde levensstijl door middel van onder andere maar niet exclusief personal training, (online) fitness coaching, voedingscoaching en lifestyle coaching.

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1       DEFINITIES

ARTIKEL 2       TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 3       INTAKEPROCEDURE

ARTIKEL 4       IJDSTIP EN PLAATS

ARTIKEL 5       UITVOERING VAN DE OPDRACHT

ARTIKEL 6       AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 7       ONTBINDING

ARTIKEL 8       BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 9       ZIEKMELDING

ARTIKEL 10    OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

ARTIKEL 11    GEZONDHEID

ARTIKEL 12    VERTROUWELIJKHEID

ARTIKEL 13    INTELLECTUEEL EIGENDOM

ARTIKEL 14    GESCHILLEN

ARTIKEL 15    OVERIGE

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De Onderneming: The Health Ambition onder leiding van de Ondernemer.

De Ondernemer: Jenneke C Heyligers.

Activiteiten en Diensten: Personal training, (online) fitnesscoaching en training, bootcamp, small group training, Voedingscoaching, lifestyle coaching.

De Klant: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot de Activiteiten en Diensten van de Onderneming.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant ter zake van de Activiteiten en Diensten.

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende een of meerdere Activiteiten en Diensten, die tussen The Health Ambition en de Klant worden gesloten. De Overeenkomst komt tot stand na inschrijving van de Consument bij The Health Ambition dan wel op het moment van deelnemen aan de Activiteiten dan wel het aannemen van de Diensten van The Health Ambition. Op iedere Activiteit en Dienst zijn deze voorwaarden van toepassing.

Iedere deelname aan en gebruik van de Activiteiten en Diensten van The Health Ambition geschiedt voor eigen risico. De Klant dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient de Klant verzekerd te zijn tegen ongevallen. De Klant dient in staat te zijn om een medische verklaring van een zorg professional te overleggen op verzoek van The Health Ambition.

 

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

Om verantwoorde coaching op het gebied van fitness, voeding en gezondheid in het algemeen te kunnen waarborgen dient de Klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan The Health Ambition te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de Klant, zo snel mogelijk aan The Health Ambition door te geven.

 

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van inschrijving zal The Health Ambition meedelen wanneer en waar de Klant verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de Klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is The Health Ambition bevoegd om in overleg met de Klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient minimaal 24 uur voor de activiteit of dienst begint telefonisch bekend gemaakt te worden, indien de Klant binnen 24 uur zich afmeld zullen kosten in rekening worden gebracht conform het afgesproken tarief.

 

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op The Health Ambition rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit en dienst, zo goed mogelijk begeleiden van de Klant gedurende de activiteiten en diensten. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteiten worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. The Health Ambition voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat The Health Ambition niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Klant gestelde doel.

 

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door The Health Ambition aanvaarde opdracht geldt  een inspanningsverplichting. The Health Ambition kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. The Health Ambition is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. The Health Ambition is niet aansprakelijk wanneer bij The Health Ambition door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. The Health Ambition is niet aansprakelijk als de Klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Coach gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de Klant. De Klant verklaart hierbij dat hij of zij de onderhavige coaching uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De Klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen The Health Ambition wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die The Health Ambition aanbiedt. The Health Ambition is wel aansprakelijk wanneer The Health Ambition op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de coach gegeven instructies door deze Klant. De Klant dient The Health Ambition te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere Klanten veroorzaakt.

 

ARTIKEL 7 ONTBINDING

The Health Ambition gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Het is de Klant niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende, stimulerende of performance enhancing middelen tijdens, voor of na de training en coaching te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst.

De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de Klant is alleen mogelijk op medische gronden en dient onderbouwd te worden middels een medische verklaring van een erkende arts. De Klant kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van reeds betaalde (abonements)gelden.

 

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van Klant en The Health Ambition zal The Health Ambition meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is The Health Ambition gerechtigd de Klant toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling ontvangen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan The Health Ambition te voldoen. Indien The Health Ambition over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de Klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag The Health Ambition een bedrag van €25,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van The Health Ambition is het BTW-tarief van 21%  van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. The Health Ambition is ten alle tijden gerechtigd de prijzen te verhogen zowel door onverwachte hogere kosten alsmede vanwege andere redenen als te bepalen door The Health Ambition. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde coaching sessies zullen hiermee niet komen te vervallen.

Elk jaar op 1 januari zal The Health Ambition de nieuwe tarieven voor alle activiteiten en diensten bepalen en mededelen aan de Klant alsmede vermelden op de website. Deze nieuwe tarieven gelden voor zowel nieuwe als reeds bestaande Klanten en gelden zonder uitzondering.

 

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING

Indien de Klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan The Health Ambition. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren telefonisch te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. In geval van ziekte kan de overeenkomst in overleg met The Health Ambition tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient de Klant een medische verklaring opgesteld door een erkend arts te overleggen aan The Health Ambition.

 

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. The Health Ambition is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Coach wordt de Klant een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de Coach ziek is. Vakanties van de Coach worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de Coach op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Indien een doorlopende afspraak op een feestdag valt zal deze afspraak komen te vervallen en zal de Klant in overleg een alternatieve datum worden aangeboden als dan zal de coaching een week vooruitgeschoven worden.

 

ARTIKEL 11 GEZONDHEID

De Klant verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de Klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met The Health Ambition aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de Klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan The Health Ambition.

 

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID

The Health Ambition is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de Klant. De persoonlijke gegevens van de Klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van The Health Ambition gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de Klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de Klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door The Health Ambition voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van The Health Ambition. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van The Health Ambition. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van The Health Ambition zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door The Health Ambition ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de Klant verstrekte stukken mogen niet door The Health Ambition zonder voorafgaande toestemming van de Klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de Klant.

 

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de Klant zich wenden tot The Health Ambition. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar The Health Ambition is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

 

ARTIKEL 15 OVERIGE

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van The Health Ambition beoordeeld en beslist.